Το μέρος μας στην Καινή Διαθήκη

Προκειμένου να γνωρίζουμε το μέρος μας στη Νέα Διαθήκη, πρέπει να έχουμε κατά νου τη μεγάλη αντίθεση του νόμου και της χάρης. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των δύο κυριοτέρων διαθηκών της Βίβλου, της Παλαιάς Διαθήκης του νόμου και της Νέας Διαθήκης της χάριτος. Δεν είμαστε κάτω από την Παλαιά  αλλά κάτω από την Νέα. Αν νομίζουμε ότι,  εάν δεν τηρούμε τις εντολές του νόμου παραβιάζουμε την διαθήκη μας με τον Θεό ή αν τηρούμε τις εντολές του νόμου τότε εκπληρώνουμε το μέρος μας, τότε προσπαθούμε να εκπληρώσουμε το μέρος μας στην Νέα Διαθήκη με τους όρους της Παλαιάς. Χωρίς να γνωρίζουμε με σαφήνεια την αντίθεση του νόμου και της χάρης προσπαθούμε να υπακούσουμε τον Θεό σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη αν και είμαστε κάτω από τη Νέα.

Η Παλαιά Διαθήκη είναι η Διαθήκη του νόμου. Μια Διαθήκη που έγινε μεταξύ του Θεού και του λαού του Ισραήλ. Κάτω από την Παλαιά, το μέρος τους ήταν να υπακούν σε όλες τις εντολές. Παραβίαση μίας εντολής ήταν αποτυχία να εκπληρώσουν το μέρος τους στην διαθήκη με συνέπεια να είναι κάτω από την κατάρα του νόμου. Ο Παύλος, στην επιστολή του προς τους Γαλάτες, λέει ότι όσοι είναι  εκ των έργων του νόμου είναι κάτω από κατάρα. Για τους Ισραηλίτες το μέρος τους, κάτω από το νόμο της Παλαιάς Διαθήκης ήταν μια αποστολή αδύνατη.

Η Νέα Διαθήκη είναι το ευαγγέλιο της χάριτος. Μια Διαθήκη που έγινε μεταξύ του Θεού Πατέρα και του Υιού του Ιησού Χριστού. Είναι μια αιώνια Διαθήκη που δεν μπορεί ποτέ να σπάσει. Όποιος πιστεύει στον Ιησού είναι κάτω από τις ευλογίες της Νέας Διαθήκης. Το μέρος μας στην Διαθήκη είναι ο Ιησούς. Η χάρης  είναι ο Θεός που κάνει κάτι για μας . Η χάρης δεν είναι ένα δόγμα ή μία άλλη διδασκαλία, αλλά είναι ο ίδιος ο Ιησούς. Αυτός είναι, έκανε, και κάνει όλα για λογαριασμό μας στη Νέα  Διαθήκη. Γι ‘αυτό ονομάζεται ευαγγέλιο (καλά νέα). Η μεγάλη αντίθεση της Παλαιάς από την Νέα είναι αυτή: Κάτω από την Παλαιά  όλα εξαρτώνται από μας να υπακούσουμε το νόμο, αλλά στην Νέα, τα πάντα εξαρτώνται από τον Ιησού. Ο Ιησούς εκπληρώνει άψογα το μέρος μας . Δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να κάνουμε παρα μόνο να αναπαυθούμε. Κανένα έργο από εμάς δεν γίνεται δεκτό στη Νέα Διαθήκη. Δεν υπάρχει τίποτα για μας να επιτύχουμε στην Νέα Διαθήκη παρά να λάβουμε όλα όσα πέτυχε ο Ιησούς για μας. Να αναπαθούμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς είναι το μέρος μας στην Νέα Διαθήκη. Να αναπαθούμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς είναι όλα όσα  πρέπει να είμαστε. Να αναπαυθούμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς έκανε και κάνει ότι χρειάζεται για μας. Όταν αναπαυόμαστε, Αυτός εργάζεται για μας και διαμέσου μας. Αυτή είναι η υπακοή στην Νέα Διαθήκη. Ονομάζεται υπακοή στο ευαγγελίο ή υπακοή της πίστης.